خدمات طراحی اتوماسیون های اداری

Automation Department
سیستم مدیریت وظایف سازمانی
سیستم مدیریت وظایف سازمانی

مشخص نمودن وظایف کاری ، پیگیری و مکاتبات مرتبط با هر شخص و یا گروه‌های کاری ، مشخص نمودن محدوده های زمانی و در نهایت گزارش های ارزیابی بر اساس کارهای انجام گرفته توسط پرسنل. توسط این نوع سیستم کارهای بزرگ را سر وقت انجام دهید

مطالب بیشتر
مکاتبات اداری
مکاتبات اداری

نامه نگاری و چرخه های کاری یکی از مهم‌ترین بخش‌های کاری هر سازمان محسوب می‌شود ، راهکار های نامه نگاری هوشمند که با توجه به نیاز سازمان به صورت اختصاصی نوشته شده باشد یکی از ارکان اصلی پیشرفت آن سازمان محسوب میشود

مطالب بیشتر
سامانه مدیریت اسناد
سامانه مدیریت اسناد

نگهداری و دسته بندی اسناد و مدارک دیجیتالی هر سازمان ، نگهداری نسخه های مختلف یک سند ، دسترسی و جستجوی آسان اسناد ، به اشتراک گذاری فایلها در سطح سازمان و ...

مطالب بیشتر
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری

خودکار سازی مراحل انجام کار ، مدیریت کارها ، داشبورد های مدیریتی ، نمودارهای پیشرفت کار ، مدیریت کارمندان ، ثبت درخواست ها ، محیط های چت درون سازمانی و موضوع محور ، اعلامیه های عمومی و گروهی و ...

مطالب بیشتر
رسم چارت سازمانی
رسم چارت سازمانی

تعریف مدیریت ها ، معاونت ها ، واحد های کاری ، تعداد افراد مشغول در هر واحد و در نهایت رسم چارت سازمانی داینامیک و خودکار جهت استفاده های آماری و مدیریتی

مطالب بیشتر